جهت فروارد ایمیل های دریافتی در وب میل اکسیژن به ایمیل دیگر مانند یاهو و یا جی میل مطابق شکل های زیر عمل کنید