مطابق شکل زیر عمل کنید.

تذکر: در صورتی که ظرفیت اختصاص داده شده به شما پر شود شما قادر به ارسال و دریافت ایمیل نخواهید بود.