مطابق شکل زیر از قسمت settings وارد تب General شده در پایین صفحه add signatures را بزنید

در پنجره باز شدن امضای خود را تعریف کنید سپس گزینه add را زده تا امضا ذخیره شود.

سپس save & close‌ را بزنید تا تمامی تنظیمات ذخیره شود.

یک ایمیل جدید باز کنید

و سپس گزینه signatures و امضایی که در مرحله قبل تعریف کرده اید را انتخاب کنید تا هنگام ارسال ایمیل امضا در داخل نامه فعال شود.