برای جلوگیری از بهم خوردگی متن ایمیل‌ها هنگام تایپ کلمات انگلیسی از گزینه زیر استفاده نمایید.

سپس تب interface را بزنید ومطابق شکل گزینه مورد نظر  رافعال کنید.

سپس در ایمیل جدید که باز کرده اید گزینه های زیر را مطابق شکل بزنید