در صورتی که بخواهیم فایلی مانند عکس ، فایل Text ، PDF و… را به همراه ایمیل ارسال کنیم باید مراحل زیر را انجام دهیم: