جهت تغییر زبان و پسورد ایمیل خود مطابق شکل زیر کلید setting را زده

و منتظر باشید تا پنجره زیر باز شود و جهت تغییر پسورد ایمیل مطابق شکل عمل کنید

و برای تغییر زبان  به تب interface رفته و مطابق شکل عمل کنید